Обложка
 
Сахиев Ж.
Библиографиялық көрсеткіш
 [Текст] / Құраст. Наурызбаева К.Ә., бас. ред. Абдрахман Ш..- Алматы, 2008.- 106 б.
Ключевые слова: Сахиевтің библиографиялық көрсеткіші
 

Оглавление 
 
Оқырмандарға
7
 
Қазақстанда сериялы ғылыми-фантастикалық романдар жазуды бастаған фантаст-жазушы, Қазақстан Жазушылар одағы әдеби сыйлығының лауреаты, КСРОҒА Астрономия-геодезия қоғамының толық мүшесі Жүніс Сахиевтің шығармашылық, ғылыми және қоғамдық қызметтерінің негізгі кезеңдері
10
 
Қазақстанда сериялы ғылыми-фантастикалық романдар жазуды алғаш бастаған жазушы-фантаст, Қазақстан Жазушылар одағы әдеби сыйлығының лауреаты, КСРОҒА Астрономия-геодезия қоғамының толық мүшесі Жүніс Сахиевтің шығармашылығы мен ғылыми еңбектерінің қысқаша  очеркі
22
 
Ж. Сахиевтің  шығармашылығы  мен  сериялы ғылыми-фантастикалық романдары туралы әдебиеттер
48
 
Қазақстанда сериялы ғылыми-фантастикалық романдар жазуды бастаған жазушы-фантаст, Қазақстан Жазушылар одағы әдеби сыйлығының лауреаты, КСРОҒА Астрономия-геодезия қоғамының толық мүшесі Ж. Сахиевтің авторлық «Кеңістік көшпенділері» сериялы ғылыми-фантастикалық романдары
57
 
Ғылыми-танымдық еңбектерінің хронологиялық көрсеткіші
62
 
Ж. Сахиевтің қазақ тіліне аударған ғылыми-танымдық кітаптары мен мақалалары
79
 
Ж.Сахиевтің алғысөзімен жарық көрген ғылыми-фантастикалық шығармалар
81
 
Әкесі Сахы (Сәдуақас), анасы Құлханыс және басқа да зиялы кісілер айтқан жұлдызды әлем жайлы қазақ аңыздары
82
 
Ж.Сахиевтің   авторлық сериялы ғылыми-фантастикалық  романдары,  ғылыми-танымдық мақалалары,  аудармалары мен ғылыми-зерттеу еңбектері жөнінде ғалымдар мен әдебиет сыншыларының айтқан лебіздері
84
 
Халықаралық  және  республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияларға, семинарлар мен кеңестерге қатысуы
90
 
Еңбектердің әліпбилік көрсеткіші
93
 
К читателям
8
 
Основные даты творческой, научной и общественной деятельности писателя-фантаста, родоначальника серийных научно-фантастических романов в Казахстане, лауреата литературной премии Союза писателей Казахстана, действительного члена Астрономо-геодезического общества АН СССР Жуниса Сахиева
14
 
Краткий очерк творческой и научной деятельности писателя-фантаста, родоначальника серийных научно-фантастических романов в Казахстане, лауреата литературной премии Союза писателей Казахстана, действительного члена Астрономо-геодезического общества АН СССР Жуниса Сахиева
32
 
Литература о творческой деятельности и серийно научно-фантастических романах Ж. Сахиева
48
 
Научно-фантастические романы из авторской серии «Кочевники Вселенной» писателя-фантаста, родоначальника серийных научно-фантастических романов в Казахстане, лауреата литературной премии Союза писателей Казахстана, действительного члена Астрономо-геодезического общества АН СССР Ж. Сахиева
57
 
Хронологический указатель научно-познавательных статей
62
 
Научно-познавательные книги и статьи, переведенные на казахский язык Ж. Сахиевым
79
 
Научно-фантастические произведения, изданные с предисловием Ж. Сахиева
81
 
Казахские легенды о звездной мире, услышанные от отца Сахы (Садуакас), матери Кулханыс и других мудрых людей
82
 
Отзывы ученых и литературных  критиков  на серийные научно-фантастические романы, научно-познавательные статьи, переводы и научно-исследовательские труды Ж. Сахиева
87
 
Участие в международных и республиканских научно-практических конференциях, семинарах, советах
90
 
Алфавитный указатель трудов
93
 
To readers
9
 
The main dates of creative and scientific activity of the writer-fantast, ancestor of serial scientific and fantastic novels in Kazakhstan, laureate of the literary prize of the Union of Kazakhstan writers, full member of Astronomic and Geodesic Society of USSR Academy of Sciences Zhun is Sakhiev
18
 
A brief essay of creative and scientific activity of the writer-fantast, ancestor of serial scientific and fantastic novels in Kazakhstan, laureate of the Literary prize of the Union of Kazakhstan writers, full member of Astronomic and Geodesic Society of USSR Academy of Sciences Zhimis Sakhiev
41
 
Literature about creative activity and serial scientific and fantastic novels of Zh. Sakhiev
48
 
Scientific and fantastic novels of author's series «The Universe nomads» of writer-fantast, ancestor of serial scientific and fantastic novels in Kazakhstan, laureate of the literary prize of the Union of Kazakhstan writers, full member of Astronomic and Geodesic Society of USSR Academy of Sciences Zhunis Sakhiev
57
 
Chronological index of articles
62
 
Scientific and cognitive books and articles translated into the Kazakh by Zh. Sakhiev
79
 
Scientific and fantastic works published with preface of Zh. Sakhiev
81
 
The Kazakh legends about star world heard from father Sakhy (Saduakas), mother Kulkhanys and other peoplе
82
 
Comments of scientists and literary critics to serial scientific and fantastic novels, scientific and cognitive articles, translations and scientific and research works of Zh. Sakhiev
87
 
Participation in international and republican scientific and practical conferences, seminars, councils
90
 
Alphabetical paper indeх
93

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2012 Национальная Библиотека РК (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.