Обложка
 
Қасенов Ерлан Сламбекұлы.
Тілдің қатысымдық және танымдық табиғаты
 [Текст]: І. Жансүгіров поэзиясының тілі бойынша.- Алматы, 2013.- 248 бет.
Ключевые слова: Когнитивтік лингвистика-Тілдік-танымдық талдау
 

Оглавление 
 
Алғы сөз
3
 
І.ЖАНСҮГІРОВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДІҢ КОММУНИКАТИВТІК-ФУНКЦИОНАЛДЫҚ СИПАТЫ.І.Жансүгіров поэзиясының зерттелуі
6
 
I.Жансүгіров поэзиясындағы тілдік бірліктердің коммуникативтік- функционалдық қызметі
18
 
І.Жапсүгіров поэзиясындағы қатысымдық бірліктердің автор мен оқырман қатынасында қолданылу ерекшеліктері
26
 
Ақын поэзиясындағы монолог пен диалогтың қатысымдық сипаты
44
 
І.Жансүгіров поэзиясындағы аталымдық бірліктердің ақпараттылығы
70
 
Ақын поэзиясындағы антропонимдердің ақпараттылығы
71
 
Ақын поэзиясындағы топонимдердің ақпараттылығы
78
 
Ақын поэзиясындағы фитонимдер мен зоонимдердің ақпараттылығы
90
 
Ақын поэзиясындағы кірме сөздер мен дналектілік лексиканың коммукативтік-функционалдық ерекшелігі
99
 
Араб,парсы сөздерінің қолданылу ерекшеліктері мен қатысымдық мағынасы
102
 
Орыс тілінен енген сөздердің қолданылу ерекшеліктері мен қатысымдық мағынасы
109
 
Ақын тіліндегі диалекгілік лексиканың қолданылу ерекшеліктері мен қатысымдық мағынасы
114
 
І.ЖАНСҮГІРОВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ КОНЦЕПТІЛЕР ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ТАНЫМ.Концепт теориясының ғылыми негізі және қазақ тіл біліміндегі дамуы
125
 
І.Жансугіров поэзиясындағы концептілік кұрылымдар
139
 
«Атамекен» концептісі
144
 
«Жылқы» концептісі
156
 
«Соғыс» концептісі
167
 
«Қайғы» концептісі
178
 
«Жалғыздық» концептісі
186
 
І.Жансүгіров поэзиясындағы түр-түс атауларымен байланысты қолданыстардың танымдық сипаты
194
 
Фразеологизмдердің лингвомәдени мәні
216
 
ҚОРЫТЫНДЫ
227
 
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
230

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2013 Национальная Библиотека РК (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.